MODEL QTY
Mori-Seiki NH4000 (4-Axis Horizontal CNC Mill)
560 x 560 x 630mm
1
Mori-Seiki SV403 (3-Axis Vertical CNC Mill)
600 x  400 x 350mm
1
Mazak VRX5005M (5- Axis Vertical Mill)
500 x 500 x 400mm
2
Leadwell V-40L (3-Axis Vertical CNC Mill)
1120 X 635 X 510mm
1
Samsung PL-45L (24” chuck CNC lathe)
OD 775 x 2255mm LG
1
Samsung PL-800VM  (24” chuck CNC Vertical Lathe)
OD 810 x 800mm LG
1
Mori-Seiki SL-25E (10” chuck CNC Lathe)
OD 410 x  500mm LG
2
Mori-Seiki CL-203 (8” chuck” CNC Lathe)
OD 250 x 200mm LG
4
Mori-Seiki SL-150 (6” chuck CNC Lathe)
OD 350 x 450mm LG
1
Mori-Seiki SL-1000 (6” chuck CNC Lathe)
OD 200 x 150mm LG
1
Mitsui Surface Grinder
350 x 180 x 250mm
2
Makino KE-55 (NC milling)
400 x 350 x 250mm
1
Wenzel LH87 (CNC CMM)
800 x 1000 x 600mm
1
Mitutoyo BH-V507 (Manual CMM)
500 x 700 x 600mm
1